Regulamin

Regulamin sklepu online

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.mscycling.pl/online-store prowadzony jest przez: Macieja Ścierskiego,
  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MŚ Cycling & Dietetyka Maciej Ścierski,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  NIP: 6462979955 , REGON: 384775657Adres firmy: ul.Stokrotek 2243-100 Tychy
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje

 • Konsument – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MŚ Cycling & Dietetyka Maciej Ścierski , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6462979955 , REGON: 384775657
 • Klient – Osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: mscycling.pl
 • Usługa – Usługa trenerska i dietetyczna sprzedawana za pośrednictwem strony mscycling.pl
 • Produkt cyfrowy – produkt sprzedawany za pośrednictwem strony mscycling.pl i wysyłany w formie elektronicznej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu cyfrowego/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Adres korespondencyjny – adres niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku reklamacji/zwrotu:
 • ul.Stokrotek 2243-100 Tychy

 

3. Dane Kontaktowe

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: mscycling1@gmail.com
 2. Adres korespondencyjny  adres niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku reklamacji/zwrotu:
 3. ul.Stokrotek 2243-100 Tychy
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING 51 1050 1399 1000 0097 2154 8783

 

4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

5. Rodzaj oferowanych Produktów i Usług

 1. Usługa – usługa trenerska i dietetyczna sprzedawana za pośrednictwem stronymscycling.pl. Plany treningowe i żywieniowe pisane są przez certyfikowanego trenera kolarstwa Macieja Ścierskiego
 2. Produkt cyfrowy – e-book, czyli książka w formie elektronicznej, otrzymywana w formacie pliku .pdf
 3. Produkt cyfrowy- gotowe plany treningowe i żywieniowe ze sklepu online

 

6. Dostępne formy płatności i dostawy. Termin realizacji zamówienia.

 1. Za zakupione w Sklepie Usługi bądź Produkty Klient może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING51 1050 1399 1000 0097 2154 8783
 2. Zamówienie realizowane jest w zależności od wybranej Usługi/ Produktu. Żaden z produktów nie zawiera ukrytych kosztów Dostawy:
  a. Klient kupując Usługę, jest ona realizowana po zaksięgowaniu płatności w terminie 24h.
  b. Klient kupując produkt cyfrowy otrzymuje go w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie.

 

7. Polityka zwrotów. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy, jeżeli nie doszło do Realizacji Usługi czy dostarczenia Produktu w Terminie Realizacji Zamówienia.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po 14 dniach, licząc od dnia zawarcia Umowy
 3. Klient może odstąpić od Umowy wysyłając e-mail do Sprzedawcy z prośbą o odstąpienie od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Klient nie ma możliwości od odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli dokonał zakupu Usługi Cyfrowej, do której otrzymał dostęp.

Reklamacja

 

 1. MŚ Cycling & Dietetyka zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto MŚ Cycling & Dietetyka zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.
 2. Użytkownik może zgłosić MŚ Cycling & Dietetyka reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie
 3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
  1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mscycling1@gmail.com
 4. MŚ Cycling & Dietetyka ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Jeżeli MŚ Cycling & Dietetyka uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych bez Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Treści Cyfrowych bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez MŚ  Cycling & Dietetyka.

8. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich jedynym odbiorcą zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie mscycling.pl w zakładce Regulaminy

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.